Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Powiat Gorlicki realizuje zdanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1486K Gorlice-Dominikowice w km od 0+014 do 2+640 w miejscowościach Gorlice i Kobylanka”  w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość inwestycji wyniesie 9 841 225,30 zł

Przyznane dofinansowanie: 9 343 464,03 zł

Termin realizacji:  lata 2022-2023

Inwestycja polegać będzie na:

– pełnej wymianie konstrukcji zwiększającej nośność  i żywotność na odcinku 2 626,00 mb (od skrzyżowania z drogą krajową do pałacu w Kobylance), szerokość przebudowanej wyniesie  6,00 mb ( z poszerzeniami na łukach do 7,00 mb)

– przebudowie chodników do szerokości  2,28 mb

– budowie zatok autobusowych: sztuk 5

– budowie przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w obrę...

Czytaj więcej

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż wycofanych z użytkowania sprzętów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dokumentacja fotograficzna

Zał. Nr 1 do ogłoszenia – formularz ofertowy

Czytaj więcej
0

Petycja mieszkańców miejscowości Lipinki

Petycja mieszkańców miejscowości Lipinki w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej i poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na odcinku drogi powiatowej nr 1477 K Skołyszyn – Harklowa – Wójtowa – Lipinki w miejscowości Lipinki, w okolicach wzniesienia przy „starym” kościele w Lipinkach złożona do Powiatowego Zarząd Drogowego w Gorlicach w dniu 28.12.2021 r.

petycja

Odpowiedź Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach na petycję Mieszkańców miejscowości Lipinki

odpowiedź na petycję

Czytaj więcej
0

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach na 2022

Plan zamówień publicznych kwiecień 2022

Plan zamówień publicznych styczeń 2022

Czytaj więcej
0

INFORMACJA O DNIU WOLNYM

I N F O R M A C J A

w DNIU 07.01.2022 r. (piątek)

POWIATOWY ZARZAD DROGOWY W GORLICACH

BĘDZIE NIECZYNNY

Podstawa prawna:  Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Zarządu  Drogowego w Gorlicach Nr 34/2021 z dnia 16.12.2021 r.

Czytaj więcej
0

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej 1466 K Stróże – Polna – Łużna w m. Szalowa

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach uprzejmie informuje, że w związku planowanym wykonaniem  nowej nawierzchni bitumicznej          w ciągu drogi powiatowej 1466 K Stróże – Polna – Łużna w km 3+738 do km 4+518 oraz w km od 4+832 do km 5+297 w miejscowości Szalowa droga zostanie zamknięta dla ruchu kołowego w dniu 16.11.2021 r.  w godzinach od 8:00 – 18:00.

Pracownicy Wykonawcy będą kierowali na objazdy.

Czytaj więcej
0

Plan postępowań o udzielenie zamówień 01.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- wrzesień 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- sierpień 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- lipiec 2 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- lipiec 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- czerwiec2 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- czerwiec 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- marzec 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- styczeń 2021

Czytaj więcej
0

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Czytaj więcej
0

Fundusz Dróg Samorządowych 2020-2021

Czytaj więcej
0

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach na ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż wycofanych z użytkowania sprzętów zmagazynowanych na bazie Służby Liniowej PZD w Libuszy

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach na ogłasza  przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż wycofanych z użytkowania sprzętów zmagazynowanych na bazie Służby Liniowej PZD w Libuszy.

Oferty należy składać w zamkniętych opisanych kopertach z dopiskiem” Sprzedaż sprzętu Część nr …………” w sekretariacie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach przy ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice w terminie do 30.10.2020 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w terminie 30.10.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach przy ul. Michalusa 18

Szczegóły w załączeniu.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SPRZĘTÓW

Dokumentacja fotograficzna

Zał. Nr 1 do ogłoszenia – formularz ofertowy

 

Czytaj więcej
0

Fundusz Dróg Samorządowych 2019-2020

Fundusz Dróg Samorzadowych 2019-2020

Czytaj więcej
0

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Gorlice, 17.02.2020 r.

PZD. 5442.D.10.2020

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U.                z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) w związku z art. 27 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.    z 2019 r. poz. 1815) Powiatowy Zarząd Drogowy  w Gorlicach informuje, że przygotowywane jest  n.w. zadanie inwestycyjne na sieci dróg powiatowych:

– Przebudowa drogi powiatowej Gorlice (ul. Zakole) – Dominikowice w km 0+004 – 5+333 w m...

Czytaj więcej
0

Fundusz Dróg Samorządowych

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach realizacje zadanie współfinansowane z budżetu państwa  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn.: „Przebudowa  drogi powiatowej 1498K Ropa- Wysowa Zdrój – Blechnarka  – Granica Państwa w km 0+028- 0+873 w miejscowości Ropa”

Kwota dofinansowania: 1 531 747,00 PLN

Beneficjent: Powiat Gorlicki – 1 531 748,93 PLN

Rok realizacji: 2019-2020

Czytaj więcej
0

Plan zamówień publicznych na 2020

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020 aktualizacja 07.2020

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020 aktualizacja

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020

Czytaj więcej
0

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Gorlice, 22.07.2019 r.

PZD. 5442.D.61.2019

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U.                z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Drogowy  w Gorlicach informuje, że przygotowywane jest  n.w. zadanie inwestycyjne na sieci dróg powiatowych:

– Przebudowa drogi powiatowej 1463 K Siedliska – Siedliska w km 0+004 – 1+708  

W ramach w.w...

Czytaj więcej
0

Ogłoszenie – kanał technologiczny

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U.                z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Drogowy  w Gorlicach informuje, że przygotowywane jest  n.w. zadanie inwestycyjne na sieci dróg powiatowych:

– Przebudowa drogi powiatowej 1469 K Gorlice (ul. Kołłątaja, Krakowska, Zamkowa) – Bystra – Łużna w km 1+830 – 4+540  

W ramach w.w...

Czytaj więcej
0

Oczyszczenie chodników wraz ze ściekiem przykrawężnikowym oraz ścieków przykrawężnikowych przy drogach powiatowych po okresie zimowym 2018/2019

WYNIK POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Zał. Nr 1 Wykaz chodników

Zał. nr 1 chodniki MOSTY

formularz ofertowy

 

Czytaj więcej
0

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi – kanał technologiczny

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U.                z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Drogowy  w Gorlicach informuje, że przygotowywane jest  n.w. zadanie inwestycyjne na sieci dróg powiatowych:

– Rozbudowa drogi powiatowej 1466 K Stróże – Polna – Łużna w km 3+738,00 – 5+280,00                                    w miejscowości Szalowa

W ramach w.w...

Czytaj więcej
0

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku – na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018.1986)

Czytaj więcej
0

Ogłoszenie – kanał technologiczny

Gorlice, 14.06.2018 r.

PZD. 5442.D.17.2018

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.                   z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że przygotowywane jest  n.w. zadanie inwestycyjne na sieci dróg powiatowych:

– Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1478 K Lipinki – Pagorzyna – Radość w km 1+939 – 2+197 strona prawa i 2+158 – 2+414 strona lewa w m. Pagorzyna.

W ramach w.w...

Czytaj więcej
0

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Czytaj więcej
0

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2018

Czytaj więcej
0

Ogłoszenie – kanał technologiczny

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

ogłoszenie

Czytaj więcej
0

Informator zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018

Informator zimowego utrzymania dróg powiatowych mapa Powiat

Czytaj więcej
0

Projekt „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Repu

Projekt „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim” realizowany jest w ramach priorytetu 1.1 Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ...

Czytaj więcej
0

Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim

NAZWA PROJEKTU:

„Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim,  jasielskim i bardejowskim.”

Nr Projektu: WTSL.01.01.00-12/324/10

Okres realizacji: 02.2012 – 11.2014

Wartość Projektu: 8 243 663,18 euro

dofinansowanie: 7 007 088,19 euro

Wartość Projektu (Powiat Gorlicki)3 507 810,00 euro

CELE PROJEKTU:

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej do obszarów aktywności turystycznej w obszarze przygranicznym w wyniku poprawy warunków przejezdności drogami powiatowymi jako element tworzenia sprawnego i spójnego regionalnego systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej, decydującego o rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.

1.Wzmocnienie polsko-słowackich kontaktów partnerskich

  1. Stworzenie transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy głównymi nad...
Czytaj więcej
0

UCHWAŁA NR 452/LI/2010 RADY MIASTA GORLICE z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Uchwała nr 452/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art 13b ust. 3, 4 i 5 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2077 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Gorlice, zaopiniowany przez organy zarządzające drogami
i ruchem na drogach, Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:
§1.1. Ustala się na drogach publicznych na obszarze miasta Gorlice strefy płatnego parkowania w granicach określonych w załączniku Nr 1
do niniejszej Uchwały, w których obowiązuje pła...

Czytaj więcej
0

Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim.

NAZWA PROJEKTU:

„Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim,  jasielskim i bardejowskim.”

Nr Projektu: WTSL.01.01.00-12/324/10

Okres realizacji: 02.2012 – 11.2014

Wartość Projektu: 8 243 663,18 euro

dofinansowanie: 7 007 088,19 euro

Wartość Projektu (Powiat Gorlicki)3 507 810,00 euro

CELE PROJEKTU:

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej do obszarów aktywności turystycznej w obszarze przygranicznym w wyniku poprawy warunków przejezdności drogami powiatowymi jako element tworzenia sprawnego i spójnego regionalnego systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej, decydującego o rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.

1.Wzmocnienie polsko-słowackich kontaktów partnerskich

  1. Stworzenie transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy głównymi na...

Czytaj więcej