Informacja o zadaniu realizowanym z udziałem środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pn.: Remont drogi powiatowej 1494K Szymbark – Bielanka – Uście Gorlickie w miejscowości Kunkowa w km 6+555-7+500, 8+805-8+828, 8+874-8+910 wraz z remontem przepustu w km 7+446

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje o realizacji zadania pn.: „Remont  drogi powiatowej 1494K Szymbark – Bielanka – Uście Gorlickie w miejscowości Kunkowa  w km 6+555-7+500, 8+805-8+828, 8+874-8+910 wraz z remontem przepustu w km 7+446”

Zadanie realizowane jest z udziałem środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wartość zadania: 1 393 872,04 zł

Wartość dofinansowania: 1 074 694,00 zł

W ramach dofinansowanego zadania przewidziany jest remont nawierzchni drogi wraz z poboczami i przepustem

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 11.2023 r.