Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników i ścieżek pieszo-rowerowych w sezonach zimowych 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027

Kompleksowe oczyszczenie dróg powiatowych Powiatu Gorlickiego

Przebudowa drogi powiatowej nr 1478K Lipinki – Pagorzyna – Radość polegająca na budowie chodnika w km 2+663 do km 2+871 w m. Pagorzyna

Rozbudowa drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby w km 14+751,60 do km 14+870,40 (obiekt mostowy w km 14+815,00) w miejscowościach Izby i Banica, Powiat Gorlicki

Remont drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa w km od 0+272,00 do km 0+344,00 (obiekt mostowy w km 0+281,6 do km 0+339,00), w miejscowości Szymbark, Powiat Gorlicki

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2024 roku przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych

Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu gorlickiego realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Bezgotówkowa, sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów oraz sprzętu Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach – III postępowanie

Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

Przebudowa drogi powiatowej 1391K Ciężkowice – Staszkówka – Moszczenica w km od 11+915,00 do km 12+512,00 w miejscowości Moszczenica, Powiat Gorlicki

Przebudowa drogi powiatowej 1480K Rozdziele – Lipinki – Libusza Ogniwo – Kobylanka w km od 2+419,00 do km 2+609,00 w miejscowości Lipinki, Powiat Gorlicki

Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego /wersja drogowa/ wraz z osprzętem dla potrzeb Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach PONOWNE POSTĘPOWANIE

Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego /wersja drogowa/ wraz z osprzętem dla potrzeb Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

Remont drogi powiatowej 1494K Szymbark – Bielanka – Uście Gorlickie w miejscowości Kunkowa w km 6+555-7+500, 8+805-8+828, 8+874-8+910 wraz z remontem przepustu w km 7+446

Remont drogi powiatowej 1485K Libusza – Kryg w km od 1+015 do km 2+215 w miejscowości Libusza

Remont mostów drewnianych w m. Kwiatoń w ciągu drogi 1497K Kwiatoń-Regietów – Smerekowiec i m. Śnietnica w ciągu drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę lub ZRID

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID

Przebudowa drogi powiatowej 1465K Jankowa – Lipniczka w km 2+055 do km 3+268 w miejscowości Jankowa

WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH W 2023 ROKU PRZY UŻYCIU EMULSJI ASFALTOWEJ I GRYSÓW BAZALTOWYCH

Bezgotówkowa, sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów oraz sprzętu Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin: Ropa, Łużna, Sękowa, Bobowa

Przebudowa drogi powiatowej 1486K Gorlice – Dominikowice w miejscowościach Kobylanka i Dominikowice

Odbudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej 1464K Bobowa – Brzana realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Przebudowa drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w km 24+760 – 25+710 w miejscowości Wysowa – Zdrój

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby w km 13 +965 w miejscowości Banica.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa na odcinku I – w km od 0+003,50 do km 0+275, na odcinku II – w km od 0+355 do km 0+742 w miejscowości Szymbark, Powiat Gorlicki

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w km od 23+733,00 do km 23+765,00 (obiekt mostowy w km 23+744,08 do km 23+757,31) w miejscowości Wysowa Zdrój