Remont drogi powiatowej 1494K Szymbark – Bielanka – Uście Gorlickie w miejscowości Kunkowa w km 6+555-7+500, 8+805-8+828, 8+874-8+910 wraz z remontem przepustu w km 7+446

Remont drogi powiatowej 1485K Libusza – Kryg w km od 1+015 do km 2+215 w miejscowości Libusza

Remont mostów drewnianych w m. Kwiatoń w ciągu drogi 1497K Kwiatoń-Regietów – Smerekowiec i m. Śnietnica w ciągu drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę lub ZRID

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID

Przebudowa drogi powiatowej 1465K Jankowa – Lipniczka w km 2+055 do km 3+268 w miejscowości Jankowa

WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH W 2023 ROKU PRZY UŻYCIU EMULSJI ASFALTOWEJ I GRYSÓW BAZALTOWYCH

Bezgotówkowa, sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów oraz sprzętu Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin: Ropa, Łużna, Sękowa, Bobowa

Przebudowa drogi powiatowej 1486K Gorlice – Dominikowice w miejscowościach Kobylanka i Dominikowice

Odbudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej 1464K Bobowa – Brzana realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Przebudowa drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w km 24+760 – 25+710 w miejscowości Wysowa – Zdrój

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby w km 13 +965 w miejscowości Banica.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa na odcinku I – w km od 0+003,50 do km 0+275, na odcinku II – w km od 0+355 do km 0+742 w miejscowości Szymbark, Powiat Gorlicki

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w km od 23+733,00 do km 23+765,00 (obiekt mostowy w km 23+744,08 do km 23+757,31) w miejscowości Wysowa Zdrój

WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH W 2022 ROKU PRZY UŻYCIU EMULSJI ASFALTOWEJ I GRYSÓW BAZALTOWYCH

0

Przebudowa drogi powiatowej 1486K Gorlice – Dominikowice w km 0+014 – 2+640 w miejscowościach Gorlice i Kobylanka realizowana w ramach Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

0

BEZGOTÓWKOWA, SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW ORAZ SPRZĘTU POWIATOWEGO ZARZĄDU DROGOWEGO W GORLICACH – ponowne cz. II

0

BEZGOTÓWKOWA, SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW ORAZ SPRZĘTU POWIATOWEGO ZARZĄDU DROGOWEGO W GORLICACH

0

Remont drogi powiatowej 1497K Kwiatoń- Regietów – Smerekowiec w miejscowościach Kwiatoń, Skwirtne i Regietów w km 0+005 – 0+098, 0+123-3+120, 3+120-3+190, 3+190-3+875 wraz z remontem przepustów w km 0+685, 0+873, 1+108, 1+380, 1+547, 1+630, 1+674, 1+740, 1+990, 2+165, 2+453

0

Przebudowa drogi powiatowej w ciągu drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa polegająca na budowie chodnika w km 2+579 do km 3+077 w m. Ropa PONOWNE POSTĘPOWANIE

0

Przebudowa drogi powiatowej w ciągu drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa polegająca na budowie chodnika w km 2+579 do km 3+077 w m. Ropa

0

Przebudowa przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Gorlickiego realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

0

Przebudowa drogi powiatowej 1391K Ciężkowice (ul.1000-lecia) – Staszkówka – Moszczenica w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy odwodnienia w km 14+408 – 14+663,54 – KOLEJNE POSTĘPOWANIE

0

Przebudowa drogi powiatowej 1391K Ciężkowice (ul.1000-lecia) – Staszkówka – Moszczenica w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy odwodnienia w km 14+408 – 14+663,54

0

Likwidacja przełomów w ciągach dróg powiatowych: 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa; 1503K Florynka – Izby; 1494K Szymbark – Bielanka – Uście Gorlickie

0

Stabilizacja osuwiska w miejscowości Ropa w ciągu drogi powiatowej 1504K Ropa- Wawrzka -Florynka wraz z odbudową drogi w km 2+112 – 2+149 i przepustu w km 2+135

0

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników i ścieżek pieszo-rowerowych w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

0

Przebudowa drogi powiatowej 1466K Stróże – Polna – Łużna w km od 3+738 do km 4+518 oraz w km od 4+832 do km 5+297 w miejscowości Szalowa.

0

Rozbudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa od km 1+955,00 do km 2+165,00 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Szymbark Etap II Rozbudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa od km 2+060,00 do km 2+165,00 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu w km 2+135,83