0

Remont drogi powiatowej 1497K Kwiatoń- Regietów – Smerekowiec w miejscowościach Kwiatoń, Skwirtne i Regietów w km 0+005 – 0+098, 0+123-3+120, 3+120-3+190, 3+190-3+875 wraz z remontem przepustów w km 0+685, 0+873, 1+108, 1+380, 1+547, 1+630, 1+674, 1+740, 1+990, 2+165, 2+453

0

Przebudowa drogi powiatowej w ciągu drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa polegająca na budowie chodnika w km 2+579 do km 3+077 w m. Ropa PONOWNE POSTĘPOWANIE

0

Przebudowa drogi powiatowej w ciągu drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa polegająca na budowie chodnika w km 2+579 do km 3+077 w m. Ropa

0

Przebudowa przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Gorlickiego realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

0

Przebudowa drogi powiatowej 1391K Ciężkowice (ul.1000-lecia) – Staszkówka – Moszczenica w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy odwodnienia w km 14+408 – 14+663,54 – KOLEJNE POSTĘPOWANIE

0

Przebudowa drogi powiatowej 1391K Ciężkowice (ul.1000-lecia) – Staszkówka – Moszczenica w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy odwodnienia w km 14+408 – 14+663,54

0

Likwidacja przełomów w ciągach dróg powiatowych: 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa; 1503K Florynka – Izby; 1494K Szymbark – Bielanka – Uście Gorlickie

0

Stabilizacja osuwiska w miejscowości Ropa w ciągu drogi powiatowej 1504K Ropa- Wawrzka -Florynka wraz z odbudową drogi w km 2+112 – 2+149 i przepustu w km 2+135

0

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników i ścieżek pieszo-rowerowych w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

0

Przebudowa drogi powiatowej 1466K Stróże – Polna – Łużna w km od 3+738 do km 4+518 oraz w km od 4+832 do km 5+297 w miejscowości Szalowa.

0

Rozbudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa od km 1+955,00 do km 2+165,00 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Szymbark Etap II Rozbudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa od km 2+060,00 do km 2+165,00 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu w km 2+135,83

0

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2021 roku przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych.

0

Bezgotówkowa, sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów oraz sprzętu Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

0

Remont drogi powiatowej 1461K Biesna – Staszkówka w km 1+835-3+368 w m. Biesna

0

Remont nawierzchni i skarp drogowych na drogach powiatowych: 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa, 1469K Gorlice – Bystra – Łużna, 1489K Sękowa – Rozdziele, 1484K Szymbark-Bielanka – Uście Gorlickie

0

Przebudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa od km 1+550 do km 1+955 w m. Szymbark

0

Przebudowa drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa: Część I w km 0+874 – 0+987 Część II w km 0+987 – 2+426

0

Rozbudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa od km 1+955,00 do km 2+165,00 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Szymbark – Etap I Rozbudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa od km 1+955,00 do km 2+060,00 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu w km 1+992,22

0

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2020 roku przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych

0

Bezgotówkowa, sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów oraz sprzętu Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

0

Remont drogi powiatowej 1501K Uście Gorlickie- Czarna – Śnietnica w miejscowości Czarna w km 2+500 – 3+920

0

Przebudowa drogi powiatowej 1391K Ciężkowice (u.1000-lecia) – Staszkówka – Moszczenica w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy odwodnienia w km 13+904 – 14+283,85 w miejscowości Moszczenica

0

Remont drogi powiatowej 1478K Lipinki – Pagorzyna – Radość w km 2+292 – 3+045

0

Przebudowa drogi powiatowej nr 1463K Siedliska-Siedliska poprawiająca dostęp do terenów inwestycyjnych w gminie Bobowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

0

Remont drogi powiatowej 1492K Małastów – Jasionka w miejscowościach Małastów i Krzywa w km 0+235-0+900, 1+030-1+200, 1+600 -2+200, 7+960-9+651

0

Przebudowa drogi powiatowej 1498 K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w km 0+028-0+873 w miejscowości Ropa

0

Odbudowa drogi powiatowej 1490K Ropica Górna – Bartne w miejscowości Bodaki w km 1+797-2+767 wraz z odbudową przepustu w km 7+592

0

Remont drogi powiatowej 1499K Bielanka – Łosie – Ropa w miejscowościach Bielanka i Ropa w km 0+000-0+558, 0+708-2+050, 2+780-4+064

0

Rozbudowa drogi powiatowej 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa od km 1+789,90 do km 1+834,10 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na potoku Stróżnianka w km 2+630,00 w ciągu drogi powiatowej 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa w km 1+820,00 w miejscowości Stróżna

0

Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby w miejscowości Brunary w km 5+680 w postaci obiektu mostowego na potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+487