Kategoria INWESTYCJE REALIZOWANE Z FUNDUSZU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ INNYCH FUNDUSZY

Zadanie realizowane przez Powiat Gorlicki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 1498K

Powiat Gorlicki realizuje inwestycję dofinansowaną w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w km od 23+733,00 do km 23+765,00 (obiekt mostowy w km 23+744,08 do km 23+757,31) w miejscowości Wysowa Zdrój, Powiat Gorlicki

Dofinansowanie w ramach RFRD: 1 593 066,00 zł

Koszt zadania: 1 991 333,59 zł
Okres realizacji: 2022 – 2023 r.

Opis inwestycji:

Inwestycja obejmuje rozbiórkę mostu wraz z budową nowego na potoku Ropka w ciągu drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa. Nowobudowany most zostanie zlokalizowany w miejscu rozebranego. W ramach inwestycji zaplanowano również rozbudowę drogi powiatowej na odcinku od km 23+733 do km 23+765...

Czytaj więcej

Zadanie realizowane przez Powiat Gorlicki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Powiat Gorlicki realizuje inwestycję dofinansowaną w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pod nazwą:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1507K Szymbark -Bystra – Szalowa na odcinku I – w km od 0+003,50 dokm 0+275, na odcinku II – w km od 0+355 do km0+742 w miejscowości Szymbark, Powiat Gorlicki

Dofinansowanie w ramach RFRD: 1 561 665,00 zł

Koszt zadania: 3 123 330,75 zł
Okres realizacji: 2022 r.

Opis inwestycji:

W ramach przebudowy drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa zaplanowano m. in. rozbudowie drogi, przebudowie skrzyżowania oraz budowie kanału technologicznego. Ponadto celem poprawy bezpieczeństwa pieszych zaplanowano budowę chodnika na odcinku ok. 270 mb oraz budowę dwóch zatok autobusowych...

Czytaj więcej

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Powiat Gorlicki realizuje zdanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1486K Gorlice-Dominikowice w km od 0+014 do 2+640 w miejscowościach Gorlice i Kobylanka”  w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość inwestycji wyniesie 9 841 225,30 zł

Przyznane dofinansowanie: 9 343 464,03 zł

Termin realizacji:  lata 2022-2023

Inwestycja polegać będzie na:

– pełnej wymianie konstrukcji zwiększającej nośność  i żywotność na odcinku 2 626,00 mb (od skrzyżowania z drogą krajową do pałacu w Kobylance), szerokość przebudowanej wyniesie  6,00 mb ( z poszerzeniami na łukach do 7,00 mb)

– przebudowie chodników do szerokości  2,28 mb

– budowie zatok autobusowych: sztuk 5

– budowie przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w obrę...

Czytaj więcej
0

Zadanie realizowane w ramach usuwania skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Powiat Gorlicki realizuje zadanie: Remont drogi powiatowej 1497K Kwiatoń – Regetów – Smerekowiec w miejscowościach Kwiatoń, Skwirtne i Regietów w km 0+005 – 0+098, 0+123 -3+120, 3+190 – 3+875 wraz z remontem przepustów w km 0+685, 0+873, 1+108, 1+380, 1+547, 1+630, 1+674, 1+740, 1+990, 2+165, 2+453.

Dofinansowanie: 2 568 233,00 zł

Całkowita wartość: 3 316 531,02zł

okres realizacji: 2021 r.

Po wykonaniu remontu drogi 1497K na odcinkach jak wyżej zwiększy się bezpieczeństwo i komfort podróżowania poprzez wykonanie prawidłowo wyprofilowanej nawierzchni asfaltowej jak również poboczy z kruszyw łamanych...

Czytaj więcej
0

Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

Zadania realizowane przez Powiat Gorlicki z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych:

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1471K ul. 11-go Listopada w obszarze oddziaływania w km od 0+022,40 do 0+142,30 (w tym przejście dla pieszych w km 0+037,00) w miejscowości Gorlice, Gmina Gorlice, Powiat Gorlicki”

Dofinansowanie: 136 300,85 zł

Całkowita wartość: 170 499,59 zł

okres realizacji: 2021 r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1486K Gorlice (ul...

Czytaj więcej
0

Zadanie realizowane w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi

Powiat Gorlicki realizuje zadanie pod nazwą: „Wykonania właściwych prac w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska w m. Ropa w ciągu drogi powiatowej 1504K Ropa- Wawrzka -Florynka wraz z odbudową drogi w km2+112 – 2+149 i przepustu w km 2+135”  dofinansowane w ramach środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

USUWANIE SKUTKÓW RUCHÓW OSUWISKOWYCH ZIEMI Z LAT 2010, 2016 LUB/I 2017 ROKU

DOFINANSOWANIE: 862 908,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 100 000,00 zł

realizacja: 2021 r.

Po wykonywaniu stabilizacji osuwiska w miejscowości Ropa zwiększy się bezpieczeństwo i komfort podróżowania na skutek odtworzenia jednego z pasów ruchu, który uległ osunięciu. Wykonane zostaną pale żelbetowe do głębokości 11 m, posadowione w skale miękkiej...

Czytaj więcej
0

Zadanie realizowane w ramach rezerwy subwencji ogólnej

Przebudowa drogi powiatowej w ciągu drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa polegająca na budowie chodnika w km 2+579 do km 3+077 w m. Ropa

DOFINANSOWANIE: 400 606,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 910 000,00 zł

REALIZACJA: 2021 r.

 

Czytaj więcej
0

Zadanie realizowane w ramach rezerwy subwencji ogólnej

Rozbudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa w km 2+060,00 do km 2+165,00 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu  w km 2+135,83 w miejscowości Szymbark

Koszt całkowity zadania: 1 674 538,76 zł
Dofinansowanie : 837 269,00zł
Okres realizacji: 2021 r.

Czytaj więcej
0

Zadanie realizowane przez Powiat Gorlicki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Powiat Gorlicki realizuje zadanie pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej 1466K Stróże – Polna – Łużna na odcinku I – w km od 3+738,00 do km 4+518,75, na odcinku II – w km od 4+832,91 do km 5+297,97 w miejscowości Szalowa, Powiat Gorlicki

Koszt zadania: 4 279 407,13 zł

Opis:

Droga powiatowa 1466K Stróże – Polna – Łużna stanowi bardzo ważny ciąg komunikacyjny, łączący powiat gorlicki z powiatem nowosądeckim. Celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa stanu technicznego drogi  oraz zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkownikom. W ramach zadania zaplanowano m.in. rozbudowę drogi, budowę chodnika, przebudowę zjazdów indywidualnych  i budowę kanalizacji deszczowej.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowanie w ramach RFRD: 2 114 827,00 zł

Koszt zadania: 4 279...

Czytaj więcej
0

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Czytaj więcej