Kategoria INWESTYCJE REALIZOWANE Z FUNDUSZU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ INNYCH FUNDUSZY

0

Zadanie realizowane w ramach usuwania skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Powiat Gorlicki realizuje zadanie: Remont drogi powiatowej 1497K Kwiatoń – Regetów – Smerekowiec w miejscowościach Kwiatoń, Skwirtne i Regietów w km 0+005 – 0+098, 0+123 -3+120, 3+190 – 3+875 wraz z remontem przepustów w km 0+685, 0+873, 1+108, 1+380, 1+547, 1+630, 1+674, 1+740, 1+990, 2+165, 2+453.

Dofinansowanie: 2 568 233,00 zł

Całkowita wartość: 3 316 531,02zł

okres realizacji: 2021 r.

Po wykonaniu remontu drogi 1497K na odcinkach jak wyżej zwiększy się bezpieczeństwo i komfort podróżowania poprzez wykonanie prawidłowo wyprofilowanej nawierzchni asfaltowej jak również poboczy z kruszyw łamanych...

Czytaj więcej
0

Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

Zadania realizowane przez Powiat Gorlicki z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych:

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1471K ul. 11-go Listopada w obszarze oddziaływania w km od 0+022,40 do 0+142,30 (w tym przejście dla pieszych w km 0+037,00) w miejscowości Gorlice, Gmina Gorlice, Powiat Gorlicki”

Dofinansowanie: 136 399,00 zł

Całkowita wartość: 170 499,59 zł

okres realizacji: 2021 r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1486K Gorlice (ul...

Czytaj więcej
0

Zadanie realizowane w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi

Powiat Gorlicki realizuje zadanie pod nazwą: „Wykonania właściwych prac w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska w m. Ropa w ciągu drogi powiatowej 1504K Ropa- Wawrzka -Florynka wraz z odbudową drogi w km2+112 – 2+149 i przepustu w km 2+135”  dofinansowane w ramach środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

USUWANIE SKUTKÓW RUCHÓW OSUWISKOWYCH ZIEMI Z LAT 2010, 2016 LUB/I 2017 ROKU

DOFINANSOWANIE: 862 908,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 100 000,00 zł

realizacja: 2021 r.

Po wykonywaniu stabilizacji osuwiska w miejscowości Ropa zwiększy się bezpieczeństwo i komfort podróżowania na skutek odtworzenia jednego z pasów ruchu, który uległ osunięciu. Wykonane zostaną pale żelbetowe do głębokości 11 m, posadowione w skale miękkiej...

Czytaj więcej
0

Zadanie realizowane w ramach rezerwy subwencji ogólnej

Przebudowa drogi powiatowej w ciągu drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa polegająca na budowie chodnika w km 2+579 do km 3+077 w m. Ropa

DOFINANSOWANIE: 400 606,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 910 000,00 zł

REALIZACJA: 2021 r.

 

Czytaj więcej
0

Zadanie realizowane w ramach rezerwy subwencji ogólnej

Rozbudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa w km 2+060,00 do km 2+165,00 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu  w km 2+135,83 w miejscowości Szymbark

Koszt całkowity zadania: 1 674 538,76 zł
Dofinansowanie : 837 269,00zł
Okres realizacji: 2021 r.

Czytaj więcej
0

Zadanie realizowane przez Powiat Gorlicki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Powiat Gorlicki realizuje zadanie pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej 1466K Stróże – Polna – Łużna na odcinku I – w km od 3+738,00 do km 4+518,75, na odcinku II – w km od 4+832,91 do km 5+297,97 w miejscowości Szalowa, Powiat Gorlicki

Koszt zadania: 4 279 407,13 zł

Opis:

Droga powiatowa 1466K Stróże – Polna – Łużna stanowi bardzo ważny ciąg komunikacyjny, łączący powiat gorlicki z powiatem nowosądeckim. Celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa stanu technicznego drogi  oraz zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkownikom. W ramach zadania zaplanowano m.in. rozbudowę drogi, budowę chodnika, przebudowę zjazdów indywidualnych  i budowę kanalizacji deszczowej.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowanie w ramach RFRD: 2 114 827,00 zł

Koszt zadania: 4 279...

Czytaj więcej
0

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Czytaj więcej
0

Fundusz Dróg Samorządowych 2020-2021

Czytaj więcej
0

Przebudowa drogi powiatowej nr 1463K Siedliska –Siedliska poprawiająca dostęp do terenów inwestycyjnych w gminie Bobowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr

POWIAT GORLICKI
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1463K Siedliska –Siedliska poprawiająca dostęp do terenów inwestycyjnych w gminie Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr

Celem ogólnym działania jest stworzenie systemu transportowego służącego potrzebom rozwoju gospodarczego i spójności przestrzennej powiatu gorlickiego.

Cele szczegółowe:
1. Stworzenie dobrego drogowego dostępu do strefy aktywności gospodarczej w m. Siedliska

2...

Czytaj więcej
0

Przebudowa drogi powiatowej nr 1390 K, będącej częścią ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowiska, przejścia graniczne, teren inwestycyjny w powiecie gorlickim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr

POWIAT GORLICKI
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1390 K, będącej częścią ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowiska, przejścia graniczne, teren inwestycyjny w powiecie gorlickim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr

Celem ogólnym działania jest stworzenie systemu transportowego służącego potrzebom rozwoju gospodarczego i spójności przestrzennej powiatu gorlickiego.
Cele szczegółowe:
1. Stworzenie drogowego dostępu do strefy aktywności gospodarczej w m. Strzeszyn
2...

Czytaj więcej