0

Przebudowa drogi powiatowej 1486K Gorlice – Dominikowice w km 0+014 – 2+640 w miejscowościach Gorlice i Kobylanka realizowana w ramach Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Termin skladania ofert:

9 02 2022 godzina: 10:00

Miejsce skladania ofert:


Termin otwarcia ofert:

9 02 2022 godzina: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Adnotacje:
Identyfikator postępowania W MINIPORTALU : 9a2a7303-fb33-4007-b2a3-5a6fa251cdff

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
Część I - 12 560 000,00 zł brutto
Część II - 60 000,00 zł brutto

Zalaczniki:
SWZ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU data dodania:
Zał. nr 1 do SWZ - Projekt wykonawczy - branża drogowa-skompresowany
Zał. nr 1 do SWZ - Projekt wykonawczy - branża elektroenergetyczna
Zał. nr 1 do SWZ - Decyzja Pozwolenie wodnoprawne
Zał. nr 1 do SWZ - Decyzja środowiskowa zmieniona
Zał. nr 1 do SWZ - Decyzja środowiskowa
Zał. nr 1 do SWZ - Materiały zgłoszeniowe-skompresowany
Zał. nr 1 do SWZ - Opinia geotechniczna
Zał. nr 1 do SWZ - Projekt stałej organizacji ruchu
Zał. nr 1 do SWZ - przebudowa sieci energetycznej
Zał. nr 1 do SWZ - przedmiar robót
Zał. nr 1 do SWZ - STWiORB
Zał. nr 1 do SWZ - Operat Wodnoprawny 1
Zał. nr 1 do SWZ - Operat Wodnoprawny 2
Zał. nr 1 do SWZ - Operat Wodnoprawny 3
Zał. nr 1 do SWZ - Operat Wodnoprawny 4
Zał. nr 1a OPZ Cz. II
Zał. nr 2 OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1 Cz.I
Zał. nr 2 OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1 Cz.II
Zał. nr 3 formularz ofertowy Cz. I
Zał. nr 3 formularz ofertowy Cz. II
Zał. nr 4 do SWZ projekt Umowy Cz. I
Zał. nr 4a do SWZ projekt Umowy Cz. II nadzór inwestorski
Zawiadomienie o wizji lokalnej
Wyjaśnienie treści SWZ cz. II
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ cz. I
SWZ po zmianie
STWiORB
Projekt wykonawczy - branża elektroenergetyczna
4.04 - przekroje typowe Ad. 7 Zap. 2
Zaświadczenie o braku sprzeciwu do wykonania robót
Zatwierdzenie SOR
Przedmiar robót
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Zał.-nr-4-do-SWZ-projekt-Umowy-Cz.-I PO ZMIANIE
Wyjaśnienia treści SWZ cz. I SPROSTOWANIE
Wyjaśnienia treści SWZ cz. I SPROSTOWANIE 2
ZMIANA treści SWZ cz. I
Przedmiar robót - aktualizacja przebudowa sieci SN
SWZ po zmianie 2
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT cz. I
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT cz. II
Wybór oferty cz. I
Wybór oferty cz. II