Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Powiatowym Zarządzie Drogowym w Gorlicach

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, informuję, że:

  • administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach, ul. Michalusa 18, 38 -300 Gorlice.
  • inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Drogowym w Gorlicach jest Pani Joanna Kijek, kijekjoanna@pzdgorlice.pl, 604 126 144 ;
  • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  • Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
  • Każdy ma prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzania w zakresie obowiązujących przepisów prawa.
  • Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 roku.