0

UCHWAŁA NR 452/LI/2010 RADY MIASTA GORLICE z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Uchwała nr 452/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art 13b ust. 3, 4 i 5 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2077 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Gorlice, zaopiniowany przez organy zarządzające drogami
i ruchem na drogach, Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:
§1.1. Ustala się na drogach publicznych na obszarze miasta Gorlice strefy płatnego parkowania w granicach określonych w załączniku Nr 1
do niniejszej Uchwały, w których obowiązuje płatny postój w dni robocze;
1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00,
2) w soboty w godzinach od 8.00 do 13.00.
2. Ustala się stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach, o których mowa w ust. 1 oraz wprowadza
się opłaty abonamentowe, w wysokościach określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się stawki opłaty dodatkowej pobieranej za nieuiszczenie opłat, o których mowa w ust. 2, w wysokościach określonych w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania dla użytkowników dróg szczegółowo
wyliczonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Zasady funkcjonowania stref płatnego parkowania, w tym sposób pobierania opłat, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz zasady wnoszenia
reklamacji określa „Regulamin Stref Płatnego Parkowania”, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§2. Traci moc uchwała Nr 218/XXIII/2008 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości
stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach oraz „Regulaminu Stref Płatnego Parkowania”.
§3. Wykonaie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewdztwa Małopolskiego. Uchwała podlega dodatkowo
podaniu do publicznej wiadomości na stronach BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gorlicach.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 452/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r.

OBSZAR STREF PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH NA TERENIE MIASTA GORLICE

Ustala się następujące strefy płatnego parkowania w centrum miasta Gorlice:
1) strefę A obejmującą ulice: Wróblewskiego, Świeykowskiego, Rynek (droga wokół Rynku), Mickiewicza – droga powiatowa, Cicha, Wąska;
2) strefę B obejmującą ulicę Armii Krajowej;
3) strefę C obejmującą ulice: Nadbrzeżną, Plac Ogrodowa – Rzeźnicza, Kopernika, Kromera, Niepodległości, Jagiełły, Asnyka, Michalusa, Biecką –
droga gminna.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 452/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r.

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA DROGACH PUBLICZNYCH W STREFACH PŁATNEGO PARKOWANIA NA TERENIE MIASTA GORLICE ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁTY DODATKOWEJ

1. Stawki opłat z parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie A płatnego parkowania wynoszą:
1) za parkowanie do 30 minut – 1 zł;
2) za pierwszą gpdzinę parkowania i kolejne godziny – po 2 zł;
3) miesięczny abonament na miejscu ogólnodostępnym – 80 zł;
4) miesięczny abonament na miejscu postojowym (koperta) – 150 zł;
5) misięczny abonament dla stałych mieszkańców strefy = 10 zł.
1. Stawki opłat z parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie B płatnego parkowania wynoszą:
1) za parkowanie do 30 minut – 0,50 zł;
2) za pierwsze rozpoczęte trzy godziny parkowania (łączna opłata) – 1,50 zł;
3) za każde kolejne trzy godziny parkowania (łączna opłata) = 1,50 zł.
1. Stawki opłat z parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie A płatnego parkowania wynoszą:
1) za parkowanie do 30 minut – 0,50 zł;
2) za pierwszą gpdzinę parkowania i kolejne godziny – po 1 zł;
3) miesięczny abonament na miejscu ogólnodostępnym – 80 zł;
4) miesięczny abonament na miejscu postojowym (koperta) – 150 zł;
5) misięczny abonament dla stałych mieszkańców strefy = 10 zł.
4. Za nieopłacony postój lub postój ponad czas opłacony w strefach płatnego parkowania (A,B i C) pobiera się opłątę dodatkową w wyskokości 50 zł.
W przypadku gdy nałożona opłata dodatkowa zostanie opłacona w terminie do dwóch dni roboczych od momentu wystawienia wezwania do jej uiszczenia,
opłata dodatkowa jest obniżona i wynosi 25 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 452/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UŻYTKOWNICY DRÓG, DLA KTÓRYCH WPROWADZONO ZEROWĄ STAWKĘ OPŁTY ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W STREFACH PŁATNEGO PARKOWANIA NA OBSZARZE
MIASTA GORLICE

Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie dla kierujących osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy
z dnia 20 marca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) lub osób przewożących osoby niepełnosprawne.

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 452/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r.

REGULAMIN STREF PŁATNEGO PARKOWANIA

Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE
§1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania stref płatnego parkowania w Gorlicach.
§2. Ograniczenie postoju polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów w strefach płatnego parkowania w godzinach obowiązywania
opłat za czas postoju.
§3. Granice stref obszaru płatnego parkowania obejmują wjazdy do strefy, które są oznakowane znakami D-44 „strefa płatnego parkowania”, natomiast wyjazdy
– znakami D-35 „koniec strefy płatnego parkowania”.
§4.1. Opłaty za czas postoju uiszcza się poprzez wykupienie biletów parkingowych za pomocą samoobsługowych urządzeń jnkasująco – rejestrujących (parkometrów)
lub u inkasentów, w zależności od przyjętego na danej ulicy sposobu poboru opłat, bądź wykupienie karty abonamentowej.
2. Kart abonamentowe można wykupić w Biurze strefy płatnego parkowania w odniesienu do parkowania na drogach gminnych oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Gorlicachw odniesieniu do parkowania na drogach powiatowych.
3. Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w strefach płątnego parkowania w czasie ich funkcjonowania, jest odpłatny tak samo jak postój innych pojazdów.

Rozdział 2. REALIZACJA OPŁAT W STREFACH PŁATNEGO PARKOWANIA

§5.1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze stref płatnego parkowania jest niezwłoczne opłacenie czasu postoju i umieszczenie w
pojeździe biletu parkingowego lub odpowiednich kart abonamentowych.
2.Parkowanie bez umiesczenia w pojeździe ważnych: biletu parkingowego, karty parkingowej, karty abonamentowej lub dokumentu potwierdzającego uprawnienie
do zastosowania zerowej stawki opłaty jest rónoznaczne z niewniesieniem opłaty za parkowanie.
3. Bilety parkingowe ważne są do czasu opłaconego parkowania uwidocznionego na bilecie parkingowym niezależnie od zmiany miejsca parkowania w obrębie
określonej strefy, w której została wniesiona opłata. Wyjątkiem jest strefa A, gdzie zakupiony bilet parkingowy obowiazuje również w strefach B i C.
4. Możliwość wykupienia abonamentu mieszkańca dotyczy wyłącznie właścicieli (posiadaczy) pojazdów o masie całkowitej do 2,8 t z zapisem w dowodzie rejestracyjnym,
iż jest to pojazd osobowy, osobowo-towarowy, osobowo-ciężarowy, osobowo-specjalistyczny (w ty również osób korzystających z pojazdów samochodowych na podstawie
umowy leasingu, dzierżawy, najmu, użyczenia lub umowy o podobnym charakterze oraz mających zawarte umowy przewłaszczenia tychże pojazdów z instytucjami kredytującymi
takimi jak banki, firmy leasingowe itp.), zameldowanych w granicach strefy płatnego parkowania na pobyt stały lub czasowy i zamieszkujących w jej obszarze.
Warunkiem uzyskania abonamentu jest przedstawienie dokumentów potwierdzających zameldowanie i formę władania pojazdem samochodowym w Biurze stref płatnego parkowania
w odniesieniu do dróg gminnych a w odniesieniu do dróg powiatowych w Zarządzie Dróg Powiatowych.
5. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej mieszkańca oraz pozostałych kart abonamentowych obowiazujących w strefach płatnego parkowania zostanie wydanie
duplikat za pełną odpłatnością.
6. Abonament mieszkańca dotyczy tylko miejsc parkingowych zlokalizownaych na ulicy, na której zamieszkuje właściciel (posiadacz) pojazdu. Na pozostałym obszarze
stref płatnego parkowania nie zwalnia on od wniesienia opłaty na zasadach ogólnych.
§6. Kart abonamentowe, bilety parkingowe oraz karty postojowe muszą być umieszczone z przednią szybą pojazdu, na desce rozdzielczej, w sposób nie budzący jakichkolwiek
wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie czasu postoju lub treść uprawnienia były w pełni czytelne z zewnątrz pojazdu.
§7. Nieumieszczenie dokumentów w miejscu i sposób wskazany w §6 jest równoznaczne z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie.

Rozdział 3. POSTÓJ NIEPRAWIDŁOWY

§8.1. Za nieopłacony postój lub postój ponad czas opłacony w strefach płątnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł z terminem płatności do 7 dni
od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej.
2. W przypadku, kiedy nałożona opłata dodatkowa zostanie opłacona w czasie do 2 dni roboczych od momentu wystawienia wezwania do jej uiszczenia, opłata dodatkowa
jest obniżona i wynosi 25 zł.
3. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie podlega egzekucji w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej można wnieść do Burmistrza Miasta Gorlice w zakresie miejsc postojowych na drogach gminnych oraz do Zarządu Dróg Powiatowych
w zakresie miejsc postojowych na drogach powiatowych.
5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Burmistrz Miasta Gorlice po uzyskaniu wyjaśnień Biura stref płatnego parkowania lub odpowiednio Zarząd Dróg Powiatowych powiadamia pisemnie
osobę kwestionującą nałożenie opłaty dodatkowej.
6. Satnowisko Burmistrza Miasta Gorlice, bądź odpowiednio Zarządu Dróg Powiatowych w Gorlicach jest ostateczne.
7. W przypadku uznania reklamacji zawiadomienie o opłacie dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.
8. Nieuwzględnienie reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
§9. Opłaty za nieopłacony czas postoju lub postój ponad czas opłacony – uiszcza sie w gotówce w Biurze stref płatnego parkowania w zakresie miejsc postojowych na drogach gminnych
oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gorlicach w zakresie miejsc postojowych na drogach powiatowych lub opłaty te mogą być wpłacane na konto bankowe wskazane na wezwaniu do
uiszczenia opłaty dodatkowej.
§10. Opłacenie mandatu karnego za postój niezgodny z ustawą – Prawo o ruchu drogowym, nałożonego przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji, nie jest równoznaczne z opłaceniem czasu postoju
w strefach płatnego parkowania i jest niezależne od wniesienia opłat za czas postoju.

Rozdział 4. KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW

§11. Do kontroli opłacania czasu postoju pojazdóww strefach płatnego parkowania upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy, którzy działają na podstawie Regulaminu stref płatnego parkowania.
§12. Obowiązkiem kontrolerów jest kontrola postoju pojazdów,a w szczególności:
1)kontrlowanie wnoszenia opłat za czas postoju pojzadów;
2)sprawdzanie ważności biletów parkingowych oraz wniesienia opłat w parkometrach,
3)sprawdzanie ważności abonamentów;
4) wypisywanie wezwań do uiszczenia opłaty za nieopłacony czas postoju lub psotój ponad opłacony czas.
§13. Kontrolerzy nie są upoważnieni do pobierania żadnych opłat.

Rozdział 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.