Kategoria INWESTYCJE REALIZOWANE Z FUNDUSZU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ INNYCH FUNDUSZY

0

Zadanie realizowane w ramach rezerwy subwencji ogólnej

Rozbudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa w km 2+060,00 do km 2+165,00 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu  w km 2+135,83 w miejscowości Szymbark

Koszt całkowity zadania: 1 674 538,76 zł
Dofinansowanie : 837 269,00zł
Okres realizacji: 2021 r.

Czytaj więcej
0

Zadanie realizowane przez Powiat Gorlicki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Powiat Gorlicki realizuje zadanie pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej 1466K Stróże – Polna – Łużna na odcinku I – w km od 3+738,00 do km 4+518,75, na odcinku II – w km od 4+832,91 do km 5+297,97 w miejscowości Szalowa, Powiat Gorlicki

Koszt zadania: 4 279 407,13 zł

Opis:

Droga powiatowa 1466K Stróże – Polna – Łużna stanowi bardzo ważny ciąg komunikacyjny, łączący powiat gorlicki z powiatem nowosądeckim. Celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa stanu technicznego drogi  oraz zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkownikom. W ramach zadania zaplanowano m.in. rozbudowę drogi, budowę chodnika, przebudowę zjazdów indywidualnych  i budowę kanalizacji deszczowej.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowanie w ramach RFRD: 2 114 827,00 zł

Koszt zadania: 4 279...

Czytaj więcej
0

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Czytaj więcej
0

Fundusz Dróg Samorządowych 2020-2021

Czytaj więcej
0

Przebudowa drogi powiatowej nr 1463K Siedliska –Siedliska poprawiająca dostęp do terenów inwestycyjnych w gminie Bobowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr

POWIAT GORLICKI
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1463K Siedliska –Siedliska poprawiająca dostęp do terenów inwestycyjnych w gminie Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr

Celem ogólnym działania jest stworzenie systemu transportowego służącego potrzebom rozwoju gospodarczego i spójności przestrzennej powiatu gorlickiego.

Cele szczegółowe:
1. Stworzenie dobrego drogowego dostępu do strefy aktywności gospodarczej w m. Siedliska

2...

Czytaj więcej
0

Przebudowa drogi powiatowej nr 1390 K, będącej częścią ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowiska, przejścia graniczne, teren inwestycyjny w powiecie gorlickim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr

POWIAT GORLICKI
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1390 K, będącej częścią ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowiska, przejścia graniczne, teren inwestycyjny w powiecie gorlickim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr

Celem ogólnym działania jest stworzenie systemu transportowego służącego potrzebom rozwoju gospodarczego i spójności przestrzennej powiatu gorlickiego.
Cele szczegółowe:
1. Stworzenie drogowego dostępu do strefy aktywności gospodarczej w m. Strzeszyn
2...

Czytaj więcej