0

Zadanie realizowane w ramach usuwania skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Powiat Gorlicki realizuje zadanie: Remont drogi powiatowej 1497K Kwiatoń – Regetów – Smerekowiec w miejscowościach Kwiatoń, Skwirtne i Regietów w km 0+005 – 0+098, 0+123 -3+120, 3+190 – 3+875 wraz z remontem przepustów w km 0+685, 0+873, 1+108, 1+380, 1+547, 1+630, 1+674, 1+740, 1+990, 2+165, 2+453.

Dofinansowanie: 2 568 233,00 zł

Całkowita wartość: 3 316 531,02zł

okres realizacji: 2021 r.

Po wykonaniu remontu drogi 1497K na odcinkach jak wyżej zwiększy się bezpieczeństwo i komfort podróżowania poprzez wykonanie prawidłowo wyprofilowanej nawierzchni asfaltowej jak również poboczy z kruszyw łamanych. Remont przepustów spowoduje lepszy spływ wód opadowych i roztopowych, dzięki czemu uniknie się kolejnych zjawisk powodziowych. Wykonanie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z asfaltobetonów spowoduje zwiększenie nośności drogi powiatowej.