0

Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim

NAZWA PROJEKTU:

„Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim,  jasielskim i bardejowskim.”

Nr Projektu: WTSL.01.01.00-12/324/10

Okres realizacji: 02.2012 – 11.2014

Wartość Projektu: 8 243 663,18 euro

dofinansowanie: 7 007 088,19 euro

Wartość Projektu (Powiat Gorlicki)3 507 810,00 euro

CELE PROJEKTU:

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej do obszarów aktywności turystycznej w obszarze przygranicznym w wyniku poprawy warunków przejezdności drogami powiatowymi jako element tworzenia sprawnego i spójnego regionalnego systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej, decydującego o rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.

1.Wzmocnienie polsko-słowackich kontaktów partnerskich

 1. Stworzenie transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy głównymi nadgranicznymi arteriami komunikacyjnymi Polski i Słowacji.
 2. Zwiększenie liczby turystów odwiedzających region pogranicza i korzystających z jego atrakcji wypoczynkowych.
 3. Wzmocnienie działań turystycznych poprzez wykorzystanie technik teleinformatycznych

Projekt jest niezbędny dla obszaru wsparcia gdyż, wykorzystując podobieństwa 3 partnerów (kulturowe, przyrodnicze, gospodarcze), będzie, dzięki dostępności drogowej w układzie transgranicznym, przyczynkiem do wzmocnienia gospodarczego terenu.

Projekt wpisuje się w cel programu, gdyż w jego wyniku rozwija się współpraca polskich i słowackich samorządów, a poprawa stanu infrastruktury transgranicznej pozwoli na zacieśnienie kontaktów i współpracy między mieszkańcami wspólnej dostępnej przestrzeni zwiększającej atrakcyjność obszaru dla turystów co w konsekwencji przełoży się na rozwój gospodarczy regionu.

Celem projektu jest wzrost potencjału gospodarczego i rozwój pogranicza poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej terenu i wykorzystanie ekonomiczne  wartości przyrodniczych i kulturowych obszaru jako wspólnego polsko-słowackiego produktu turystycznego. Naturalnym staje się wzmocnienie transgranicznej wymiany turystycznej, dlatego głównym postulatem projektu staje się udrożnienie ciągu drogowego łączącego obszary turystyczne po obu stronach granicy.

Poziom rynku pracy w obszarach objętych projektem jest dość słaby, a partnerzy nie dysponują odpowiednim parametrami lokalnych gospodarek, by stać się konkurencyjnymi w układzie krajowym i transgranicznym. Stąd też projekt, wykorzystując podobieństwa wszystkich trzech partnerów, stara się przyczynić do wzmocnienia gospodarczego terenu poprawiając jego dostępność komunikacyjną.

Bezpośrednią grupą docelową projektu są mieszkańcy obszaru objętego projektem i turyści, a pośrednią przedsiębiorcy działający w obszarze pogranicza,  którzy,  w wyniku wspólnych działań trzech samorządów: gorlickiego, jasielskiego i bardejowskiego, korzystać będą z nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej łączącej dwie leżące po obu stronach granicy arterie drogowe, co pozwoli na wzrost absorpcji ruchu turystycznego w obszarze oddziaływania projektu. Podniesie się przy tym  atrakcyjność inwestycyjna obszaru, co w konsekwencji jest szansą na doprowadzenie do widocznego wzrostu gospodarczego całego obszaru. Równocześnie wzrośnie wymiana transgraniczna, której efektem będzie zacieśnienie kontaktów między samorządami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i mieszkańcami obszaru pogranicza polsko-słowackiego.

 

ZAKRES:

Przedmiotem projektu jest budowa spójnego układu drogowego, łączącego dwie główne nadgraniczne arterie Polski i Słowacji: drogę nr 77 Svidnik – Bardejów  z drogą krajową nr 28 Medyka – Zator poprzez turystyczne tereny powiatu bardejowskiego, gorlickiego i jasielskiego, jako wzmocnienia turystycznego polsko-słowackiego pogranicza.

Realizacja zakresu budowlanego obejmuje remont i modernizację ciągów drogowych:

 • Becherov – Konieczna (Powiat Bardejov)
 • Gładyszów – Uście Gorlickie (Powiat Gorlicki)
 • Ropa – Uście Gorlickie (powiat Gorlicki)
 • Hańczowa – Wysowa (Powiat Gorlicki)
 • Klimkówka – Uście Gorlickie -na odcinku wzdłuż Jeziora Klimkowskiego (Powiat Gorlicki)
 • Dębowiec – Cieklin (Powiat Jasielski)

Długość odcinków drogowych objętych projektem wynosi 34,263 km, w tym: 2,705 km po stronie słowackiej i 29,478 km po stronie polskiej (6,60 km – Powiat Jasielski, 22,878 km – Powiat Gorlicki).

Etap 0: Przygotowanie projektu –działania prowadzone przez wszystkich partnerów

– przygotowanie dokumentacji technicznej

– opracowanie analiz ekonomiczno-finansowych

– tłumaczenia tekstów

Etap1:

-opracowanie dokumentacji projektowej

-opracowanie analizy finansowej

-koordynacja prac

-zakup gruntu pod drogę

-nadzór inwestorski

Etap 2: Roboty budowlane –remont dróg –działania prowadzone przez wszystkich partnerów projektu.

Zakres robót standardowy -jednakowy dla każdego z partnerów:

 • remont nawierzchni jezdni,
 • remont nawierzchni zjazdów,
 • utwardzenie poboczy,
 • oczyszczenie rowów odwadniających,
 • odnowienie znaków poziomych i przejść dla pieszych.

Dodatkowo:

 1. Droga powiatowa nr 1498 K Ropa-Wysowa Zdrój-Blechnarka-Granica Państwa dł. 14,42 km, 2 odcinki -roboty wykonywane przez Powiat Gorlicki, dodatkowo budowa przepustu w miejscowości Hańczowa.

2.Droga Nr 1496K Gładyszów-Uście Gorlickie, dł. 10,538 km -roboty wykonywane przez Powiat Gorlicki – dodatkowo budowa chodnika o dł. 1400m i zatoczki parkingowej dł. 27m.

 1. Droga nr 1854K Jasło-Dębowiec-Folusz –dł. 6,60 km, roboty wykonywane przez Powiat Jasielski -dodatkowo przebudowa skrzyżowań, wymiana przepustów

budowa rowu krytego, przebudowa urządzeń teletechnicznych i elektrycznych, budowa nowego chodnika, remont zatok autobusowych.

4.Droga Becherov-Konieczna –dł. 2,705 km, roboty wykonywane przez Powiat Bardejov – dodatkowo poszerzenie jednego mostu i przełożenie kolidującej infrastruktury teletechnicznej.

Etap 3: Promocja projektu –działania prowadzone przez wszystkich partnerów

– wykonanie i montaż tablic informacyjnych,

– wykonanie i montaż tablic pamiątkowych,

– opracowanie informacji internetowej,

– druk map promocyjno-informacyjnych,

– organizacja imprezy promocyjnej z konferencją prasową.