0

Przebudowa drogi powiatowej nr 1463K Siedliska –Siedliska poprawiająca dostęp do terenów inwestycyjnych w gminie Bobowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr

POWIAT GORLICKI
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1463K Siedliska –Siedliska poprawiająca dostęp do terenów inwestycyjnych w gminie Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr

Celem ogólnym działania jest stworzenie systemu transportowego służącego potrzebom rozwoju gospodarczego i spójności przestrzennej powiatu gorlickiego.

Cele szczegółowe:
1. Stworzenie dobrego drogowego dostępu do strefy aktywności gospodarczej w m. Siedliska

2.Poprawa standardów komunikacyjnych, w tym zwiększenie przepustowości i walorów użytkowych ciągu drogowego poprzez redukcję czasu podróży oraz kosztów eksploatacji pojazdów prowadząc do obniżenia kosztów transportu drogowego.

3.Poprawa warunków środowiskowych mieszkańców miejscowości znajdujących się w sąsiedztwie korytarza istniejącej drogi i rozwój zrównoważonego systemu transportowego.

4.Poprawa bezpieczeństwa poprzez działania z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W ramach inwestycji zakłada się jest stworzenie ciągu drogowego, umożliwiającego dostęp do budowanej strefy aktywności gospodarczej w miejscowości Siedliska (gmina Bobowa) przez przebudowę drogi powiatowej nr 1463 K Siedliska – Siedliska w km 0+004-1+708 wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej, infrastruktury towarzyszącej  i elementów bezpieczeństwa ruchu.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 4 123 432,58 PLN