0

Projekt „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Repu

Projekt „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim” realizowany jest w ramach priorytetu 1.1 Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ogólne informacje o projekcie
Okres realizacji: 02.2012 – 11.2014
Wartość Projektu: 6 975 009,78 euro
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85 %): 5.928.758,31 euro

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej do obszarów aktywności turystycznej w obszarze przygranicznym w wyniku poprawy warunków przejezdności drogami powiatowymi jako element tworzenia sprawnego i spójnego regionalnego systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej, decydującego o rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.

–   Wzmocnienie polsko-słowackich kontaktów partnerskich.
–  Stworzenie transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy głównymi nadgranicznymi arteriami komunikacyjnymi Polski i Słowacji.
–   Zwiększenie liczby turystów odwiedzających region pogranicza i korzystających z  jego atrakcji wypoczynkowych.
–   Wzmocnienie działań turystycznych poprzez wykorzystanie technik teleinformatycznych.

Projekt jest niezbędny dla obszaru wsparcia gdyż, wykorzystując podobieństwa 3 partnerów (kulturowe, przyrodnicze, gospodarcze), będzie, dzięki dostępności drogowej w układzie transgranicznym, przyczynkiem do wzmocnienia gospodarczego terenu.

Projekt wpisuje się w cel programu, gdyż w jego wyniku rozwija się współpraca polskich i słowackich samorządów, a poprawa stanu infrastruktury transgranicznej pozwoli na zacieśnienie kontaktów i współpracy między mieszkańcami wspólnej dostępnej przestrzeni zwiększającej atrakcyjność obszaru dla turystów co w konsekwencji przełoży się na rozwój gospodarczy regionu.

Celem projektu jest wzrost potencjału gospodarczego i rozwój pogranicza poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej terenu i wykorzystanie ekonomiczne  wartości przyrodniczych i kulturowych obszaru jako wspólnego polsko-słowackiego produktu turystycznego. Naturalnym staje się wzmocnienie transgranicznej wymiany turystycznej, dlatego głównym postulatem projektu staje się udrożnienie ciągu drogowego łączącego obszary turystyczne po obu stronach granicy.

Poziom rynku pracy w obszarach objętych projektem jest dość słaby, a partnerzy nie dysponują odpowiednim parametrami lokalnych gospodarek, by stać się konkurencyjnymi w układzie krajowym i transgranicznym. Stąd też projekt, wykorzystując podobieństwa wszystkich trzech partnerów, stara się przyczynić do wzmocnienia gospodarczego terenu poprawiając jego dostępność komunikacyjną.

Bezpośrednią grupą docelową projektu są mieszkańcy obszaru objętego projektem i turyści, a pośrednią przedsiębiorcy działający w obszarze pogranicza,  którzy,  w wyniku wspólnych działań trzech samorządów: gorlickiego, jasielskiego i bardejowskiego, korzystać będą z nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej łączącej dwie leżące po obu stronach granicy arterie drogowe, co pozwoli na wzrost absorpcji ruchu turystycznego w obszarze oddziaływania projektu. Podniesie się przy tym  atrakcyjność inwestycyjna obszaru, co w konsekwencji jest szansą na doprowadzenie do widocznego wzrostu gospodarczego całego obszaru. Równocześnie wzrośnie wymiana transgraniczna, której efektem będzie zacieśnienie kontaktów między samorządami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i mieszkańcami obszaru pogranicza polsko-słowackiego.

ZAKRES:

Przedmiotem projektu jest budowa spójnego układu drogowego, łączącego dwie główne nadgraniczne arterie Polski i Słowacji: drogę nr 77 Svidnik – Bardejów  z drogą krajową nr 28 Medyka – Zator poprzez turystyczne tereny powiatu bardejowskiego, gorlickiego i jasielskiego, jako wzmocnienia turystycznego polsko-słowackiego pogranicza.

Realizacja zakresu budowlanego obejmuje remont i modernizację ciągów drogowych:

Becherov – Konieczna (Powiat Bardejov)
Gładyszów – Uście Gorlickie (Powiat Gorlicki)
Ropa – Uście Gorlickie (powiat Gorlicki)
Hańczowa – Wysowa (Powiat Gorlicki)
Klimkówka – Uście Gorlickie -na odcinku wzdłuż Jeziora Klimkowskiego (Powiat Gorlicki)
Dębowiec  – Cieklin  (Powiat Jasielski)

Długość odcinków drogowych objętych projektem wynosi 32,183 km, w tym: 2,705 km po stronie słowackiej i 29,4780 km po stronie polskiej (6,60 km – Powiat Jasielski, 22,878 km – Powiat Gorlicki).

Etap 0: Przygotowanie projektu –działania prowadzone przez wszystkich partnerów

–   przygotowanie dokumentacji technicznej
–    opracowanie analiz ekonomiczno-finansowych
–    tłumaczenia tekstów

Etap1:

–    opracowanie dokumentacji projektowej
–    opracowanie analizy finansowej
–    koordynacja prac
–   zakup gruntu pod drogę
–    nadzór inwestorski

Etap 2: Roboty budowlane – remont dróg – działania prowadzone przez wszystkich partnerów projektu.

Zakres robót standardowy -jednakowy dla każdego z partnerów:

–   remont nawierzchni jezdni,
–    remont nawierzchni zjazdów,
–    utwardzenie poboczy,
–    oczyszczenie rowów odwadniających,
–   odnowienie znaków poziomych i przejść dla pieszych.

Dodatkowo:

Droga powiatowa nr 1498 K  Ropa-Wysowa Zdrój-Blechnarka-Granica Państwa dł. 12,34 km, 2 odcinki -roboty wykonywane przez Powiat Gorlicki, dodatkowo budowa przepustu w miejscowości Hańczowa.
Droga Nr 1496K Gładyszów-Uście Gorlickie, dł. 10,538 km -roboty wykonywane przez Powiat Gorlicki – dodatkowo budowa chodnika o dł. 1400m i zatoczki parkingowej dł. 27m.
Droga nr 1854K Jasło-Dębowiec-Folusz –dł. 6,60 km, roboty wykonywane przez Powiat Jasielski -dodatkowo przebudowa skrzyżowań, wymiana przepustów, budowa rowu krytego, przebudowa urządzeń teletechnicznych i elektrycznych, budowa nowego chodnika, remont zatok autobusowych.
Droga Becherov-Konieczna –dł. 2,705 km, roboty wykonywane przez Powiat Bardejov – dodatkowo poszerzenie jednego mostu i przełożenie kolidującej infrastruktury teletechnicznej.

Etap 3: Promocja projektu –działania prowadzone przez wszystkich partnerów

–   wykonanie i montaż tablic informacyjnych,
–    wykonanie i montaż tablic pamiątkowych,
–    opracowanie informacji internetowej,
–    druk map promocyjno-informacyjnych,
–   organizacja imprezy promocyjnej z konferencją prasową.

Artykuły i zdjęcia dotyczące projektu zostały także zamieszczone na stronie Powiatu Gorlickiego: www.powiatgorlicki.pl