0

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku – na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018.1986)

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019