0

Zadanie realizowane w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi

Powiat Gorlicki realizuje zadanie pod nazwą: „Wykonania właściwych prac w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska w m. Ropa w ciągu drogi powiatowej 1504K Ropa- Wawrzka -Florynka wraz z odbudową drogi w km2+112 – 2+149 i przepustu w km 2+135”  dofinansowane w ramach środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

USUWANIE SKUTKÓW RUCHÓW OSUWISKOWYCH ZIEMI Z LAT 2010, 2016 LUB/I 2017 ROKU

 

DOFINANSOWANIE: 862 908,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 100 000,00 zł

realizacja: 2021 r.

Po wykonywaniu stabilizacji osuwiska w miejscowości Ropa zwiększy się bezpieczeństwo i komfort podróżowania na skutek odtworzenia jednego z pasów ruchu, który uległ osunięciu. Wykonane zostaną pale żelbetowe do głębokości 11 m, posadowione w skale miękkiej. Pale te zostaną zwieńczone oczepem żelbetowym, dodatkowo wykonane zostaną kotwy mocujące. Ponadto wykonany zostanie przepust pod drogą oraz zabezpieczenie skarp koszami kamiennymi i odtworzenie konstrukcji nawierzchni z kruszyw i mas bitumicznych. Wybór technologii oparty jest na badaniach geologicznych.