0

Zadanie realizowane w ramach rezerwy subwencji ogólnej

Rozbudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa w km 2+060,00 do km 2+165,00 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu  w km 2+135,83 w miejscowości Szymbark

Koszt całkowity zadania: 1 674 538,76 zł
Dofinansowanie : 837 269,00zł
Okres realizacji: 2021 r.