0

Zadanie realizowane w ramach rezerwy subwencji ogólnej

Przebudowa drogi powiatowej w ciągu drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa polegająca na budowie chodnika w km 2+579 do km 3+077 w m. Ropa

DOFINANSOWANIE: 400 606,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 910 000,00 zł

REALIZACJA: 2021 r.