0

Zadanie realizowane przez Powiat Gorlicki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Powiat Gorlicki realizuje zadanie pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej 1466K Stróże – Polna – Łużna na odcinku I – w km od 3+738,00 do km 4+518,75, na odcinku II – w km od 4+832,91 do km 5+297,97 w miejscowości Szalowa, Powiat Gorlicki

Koszt zadania: 4 279 407,13 zł

Opis:

Droga powiatowa 1466K Stróże – Polna – Łużna stanowi bardzo ważny ciąg komunikacyjny, łączący powiat gorlicki z powiatem nowosądeckim. Celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa stanu technicznego drogi  oraz zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkownikom. W ramach zadania zaplanowano m.in. rozbudowę drogi, budowę chodnika, przebudowę zjazdów indywidualnych  i budowę kanalizacji deszczowej.

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowanie w ramach RFRD: 2 114 827,00 zł

Koszt zadania: 4 279 407,13 zł
Okres realizacji: 2021 r.

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie w ramach RFIL : 1 194 640,00 zł

Koszt zadania: 4 279 407,13 zł