0

Przebudowa drogi powiatowej nr 1390 K, będącej częścią ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowiska, przejścia graniczne, teren inwestycyjny w powiecie gorlickim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr

POWIAT GORLICKI
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1390 K, będącej częścią ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowiska, przejścia graniczne, teren inwestycyjny w powiecie gorlickim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr

Celem ogólnym działania jest stworzenie systemu transportowego służącego potrzebom rozwoju gospodarczego i spójności przestrzennej powiatu gorlickiego.
Cele szczegółowe:
1. Stworzenie drogowego dostępu do strefy aktywności gospodarczej w m. Strzeszyn
2. Stworzenie drogowego turystycznego ciągu widokowego, biegnącego przez historyczne m. Biecz oraz tereny południowomałopolskiego obszaru krajobrazu chronionego, w celu poprawy dostępności komunikacyjnej obszarów turystycznych.

W ramach inwestycji zakłada się jest stworzenie ciągu drogowego, umożliwiającego dostęp do projektowanej strefy aktywności gospodarczej w miejscowości Strzeszyn (gmina Biecz) przez przebudowę drogi powiatowej nr 1390K Ciężkowice-Turza-Sitnica-Strzeszyn w km 23+069 – 24+829 wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej, kanalizacji opadowej, oświetlenia (z wyłączeniem odcinka na wiadukcie kolejowym o dł. 23,7 mb).
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku o dł. 1,736 km, w tym:
-Przebudowa nawierzchni drogowej z podbudową, poboczami i zjazdami
-Budowa chodnika i ścieżki rowerowej
-Budowa kanalizacji deszczowej
-Budowa infrastruktury towarzyszącej – roboty wykończeniowe

Dofinansowanie projektu z UE: 2 999 786,47 PLN