0

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: ”Stabilizacja osuwiska w miejscowości Ropa w ciągu drogi powiatowej 1504K Ropa- Wawrzka -Florynka wraz z odbudową drogi w km 2+112 – 2+149 i przepustu w km 2+135”.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Dokumentacja geologiczna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zał. Nr 1do ogłoszenia – formularz ofertowy

Umowa – projekt