0

Rozbudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa od km 1+955,00 do km 2+165,00 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Szymbark – Etap I Rozbudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa od km 1+955,00 do km 2+060,00 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu w km 1+992,22

0

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2020 roku przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych

0

Bezgotówkowa, sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów oraz sprzętu Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

0

Remont drogi powiatowej 1501K Uście Gorlickie- Czarna – Śnietnica w miejscowości Czarna w km 2+500 – 3+920

0

Przebudowa drogi powiatowej 1391K Ciężkowice (u.1000-lecia) – Staszkówka – Moszczenica w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy odwodnienia w km 13+904 – 14+283,85 w miejscowości Moszczenica

0

Remont drogi powiatowej 1478K Lipinki – Pagorzyna – Radość w km 2+292 – 3+045

0

Przebudowa drogi powiatowej nr 1463K Siedliska-Siedliska poprawiająca dostęp do terenów inwestycyjnych w gminie Bobowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

0

Remont drogi powiatowej 1492K Małastów – Jasionka w miejscowościach Małastów i Krzywa w km 0+235-0+900, 1+030-1+200, 1+600 -2+200, 7+960-9+651

0

Przebudowa drogi powiatowej 1498 K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w km 0+028-0+873 w miejscowości Ropa

0

Odbudowa drogi powiatowej 1490K Ropica Górna – Bartne w miejscowości Bodaki w km 1+797-2+767 wraz z odbudową przepustu w km 7+592

0

Remont drogi powiatowej 1499K Bielanka – Łosie – Ropa w miejscowościach Bielanka i Ropa w km 0+000-0+558, 0+708-2+050, 2+780-4+064

0

Rozbudowa drogi powiatowej 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa od km 1+789,90 do km 1+834,10 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na potoku Stróżnianka w km 2+630,00 w ciągu drogi powiatowej 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa w km 1+820,00 w miejscowości Stróżna

0

Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby w miejscowości Brunary w km 5+680 w postaci obiektu mostowego na potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+487

0

Odbudowa mostu w ciągu drogi powi atowej 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa w miejscowości Stróżna w km 4+888

0

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1507 K Szymbark – Bystra – Szalowa w km 3+603-3+875 strona prawa w miejscowości Bystra

0

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2019 roku przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych

0

Bezgotówkowa, sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów oraz sprzętu Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

0

Wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID

0

Zimowe utrzymanie zamiejskich dróg powiatowych w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

0

Remont drogi powiatowej 1489K Sękowa – Rozdziele w miejscowości Sękowa w km 1+430 – 1+506

0

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa w miejscowości Stróżna w km 4+888

0

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu brygadowego typu podwójna kabina, z zabudową typu wywrotka dla potrzeb Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

0

Remont drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa w miejscowościach Bystra i Bieśnik w km 3+370-3+570, 5+630-6+550, 6+660-6+880 wraz z remontem przepustów w km 5+629, 6+033, 6+320, 6+420

0

Remont drogi powiatowej 1495K Uście Gorlickie – Nowica w miejscowości Uście Gorlickie w km 0+003-0+200, 2+270-4+280

0

Zimowe utrzymanie zamiejskich dróg powiatowych w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

0

Poziome oznakowanie dróg powiatowych w roku 2018.

0

Przebudowa drogi powiatowej nr 1390 K, będącej częścią ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowiska, przejścia graniczne, teren inwestycyjny w powiecie gorlickim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktutra drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr

0

Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 K Szymbark – Bystra – Szalowa w km 3+875-4+348 wraz z budową chodnika w km 3+875-4+317 strona prawa oraz remont przepustu Ø800mm w km 3+793 w m. Bystra

0

Remont drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby w miejscowościach Brunary i Śnietnica w km 5+050-5+955, 7+110-8+990

0

Przebudowa drogi powiatowej nr 1390 K, będącej częścią ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowiska, przejścia graniczne, teren inwestycyjny w powiecie gorlickim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktutra drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr