0

Przebudowa drogi powiatowej nr 1390 K, będącej częścią ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowiska, przejścia graniczne, teren inwestycyjny w powiecie gorlickim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktutra drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr

Termin skladania ofert:

29 06 2018 godzina: 09:30

Miejsce skladania ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
1


Termin otwarcia ofert:

29 06 2018 godzina: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
1
Adnotacje:


Zalaczniki:


SIWZ
Zał. Nr 1 do SIWZ geologia
Zał. Nr 1 do SIWZ opis techniczny
Zał. Nr 1 do SIWZ orientacja
Zał. Nr 1 do SIWZ profil
Zał. Nr 1 do SIWZ Przedmiar 05.2018
Zał. Nr 1 do SIWZ przekroje konstrukcyjne
Zał. Nr 1 do SIWZ przekroje poprzeczne 1
Zał. Nr 1 do SIWZ przekroje poprzeczne 2
Zał. Nr 1 do SIWZ przekroje poprzeczne 3
Zał. Nr 1 do SIWZ przekroje poprzeczne 4
Zał. Nr 1 do SIWZ przepust w km 0+537
Zał. Nr 1 do SIWZ przepust w km 0+889,5
Zał. Nr 1 do SIWZ przepust w km 0+981
Zał. Nr 1 do SIWZ STWIORB
Zał. Nr 1 do SIWZ sytuacja 1
Zał. nr 2 2a OSWIADCZENIA art. 25a
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Zał. nr 4-projekt-umowy
Zał.nr 5 do SIWZ ZOBOWIAZANIE
Zał. nr 6 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Zał. Nr 1 do SIWZ sytuacja 2
Zał. Nr 1 do SIWZ sytuacja 3
Zał. Nr 1 do SIWZ sytuacja 4
Zał. Nr 1 do SIWZ szczegol odwodnienia
Zał. Nr 1 do SIWZ tabela robót ziemnych
Zał. Nr 1 do SIWZ widoki wylotów
przekroje konstrukcyjne 22.06.2018
opis techniczny 22.06.2018
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem treści SIWZ i zmianą SIWZ
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania