0

Przebudowa drogi powiatowej w ciągu drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa polegająca na budowie chodnika w km 2+579 do km 3+077 w m. Ropa

Termin skladania ofert:

16 09 2021 godzina: 10:00

Miejsce skladania ofert:


Termin otwarcia ofert:

16 09 2021 godzina: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Adnotacje:
Identyfikator postępowania w miniportalu: 1f6e1c7c-1bd9-407f-a25a-b0ed661f7276

Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SWZ data dodania:
Zał. nr 1 do SWZ PRZEDMIAR ROBÓT
Zał. nr 1 do SWZ PROJEKT WYKONAWCZY
Zał. nr 1 do SWZ STWiORB
Zał. nr 1 do SWZ SOR
Zał. nr 1 do SWZ PLAN WYCINKI DRZEW
Zał. nr 1 do SWZ Plan nasadzeń drzew
Zał. nr 2 OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Zał. nr 4 do SWZ projekt Umowy
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


SWZ