0

Przebudowa drogi powiatowej 1391K Ciężkowice (ul.1000-lecia) – Staszkówka – Moszczenica w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy odwodnienia w km 14+408 – 14+663,54 – KOLEJNE POSTĘPOWANIE

Termin skladania ofert:

12 08 2021 godzina: 10:00

Miejsce skladania ofert:


Termin otwarcia ofert:

12 08 2021 godzina: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Adnotacje:
Identyfikator postępowania w miniportalu:
52b64448-34c0-4599-9bd7-410f264a4201

Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SWZ data dodania:
Zał. Nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 2 OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Zał. nr 4 do SWZ projekt Umowy
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
Kwota przed otwarciem
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Wybór oferty
SWZ