0

Ogłoszenie – kanał technologiczny

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

 

Stosownie do art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U.                z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Drogowy  w Gorlicach informuje, że przygotowywane jest  n.w. zadanie inwestycyjne na sieci dróg powiatowych:

– Przebudowa drogi powiatowej 1469 K Gorlice (ul. Kołłątaja, Krakowska, Zamkowa) – Bystra – Łużna w km 1+830 – 4+540  

W ramach w.w. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7, 7ab, 7ac, 7f, 7g, 7h, 7i, 7j, 7k i ust. 8 ustawy o drogach publicznych.

W związku z powyższym prosi się o ewentualne zgłaszanie zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego. Ostateczny termin upływa po 60 dniach od ukazania się ogłoszenia. Zgłoszenie należy kierować na adres:

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach, ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice

                Jak stanowi art. 4 pkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego,
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego

Informację ponadto, w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi  kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży ofert (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany  zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono kanału innym podmiotom.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanego przedsięwzięcia Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach nie będzie lokalizował w.w. kanału w pasie drogowym, zgodnie z art. 36, ust. 6, pkt 2 Ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.pzdgorlice.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej   w Warszawie, uke@uke.gov.pl