0

Likwidacja przełomów w ciągach dróg powiatowych: 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa; 1503K Florynka – Izby; 1494K Szymbark – Bielanka – Uście Gorlickie

Termin skladania ofert:

30 06 2021 godzina: 10:00

Miejsce skladania ofert:


Termin otwarcia ofert:

30 06 2021 godzina: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Adnotacje:
ID postępowania w miniportalu: f5938128-071e-4230-8c2c-661f43b5d609

Zalaczniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ data dodania:
Zał. Nr 1 Przedmiar
Zał. Nr 1 SST
Zał. nr 2 OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Załącznik nr 4 do SWZ projekt Umowy
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Wybór oferty
SWZ